Oma Säästöpankin liiketoiminta kehittyi vahvasti alkuvuoden aikana – toimintaympäristön muutoksiin on varauduttu

Oma Säästöpankki Oyj (OmaSp) on julkistanut ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksensa.

Toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi: ”OmaSp:n alkuvuosi eteni odotusten mukaisesti aina koronaviruksen aiheuttamaan poikkeustilaan saakka. Ensimmäisen neljänneksen osalta olemme erittäin tyytyväisiä päätulonlähteidemme eli korkokatteen sekä palkkiotuottojen ja -kulujen nettoerän erinomaiseen kehitykseen. Korkokatteemme kasvoi vahvasti, lähes 18 % edelliseen vuoteen verrattuna. Palkkiotuotot ja -kulut nettoerämme kasvoi yli 8 % ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat jaksotukset huomioituna 19 %. Palkkiokulut ja henkilöstökulut ovat selkeästi edellisvuotta alemmalla tasolla. Palkkiokulut pienenivät yli 27 % ja henkilöstökulut 10 %.

Rahoitusvarojen arvonalentumistappiossa näkyy varautumisemme koronaviruksen aiheuttamiin toimintaympäristön muutoksiin. Odotettavissa olevia luottotappioita kirjasimme ensimmäisen neljänneksen aikana noin 8,5 miljoonaa euroa. Merkittävä osa lisäyksestä, noin 6,7 miljoonaa euroa, johtuu johdon arvioon perustuvasta varautumisesta koronakriisiin ja yksittäisten asiakkaiden luottoriskien kasvusta.

Hyödynsimme alkuvuoden hyvää markkinatilannetta ja realisoimme sijoitussalkkuamme. Myyntivoittoja kirjasimme sijoitussalkusta noin 8 miljoonaa euroa. Koronakriisi on vaikuttanut laajasti rahoitusvarojen markkina-arvoihin ja sen seurauksena kirjasimme käyvän arvon muutoksia noin -1,9 miljoonaa euroa.

Tammi-maaliskuun tulos ennen veroja oli poikkeusoloista huolimatta hyvällä tasolla päätyen 7,2 miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 2,4 miljoonaa euroa. Tulokseen vaikuttivat keskeisesti

harkinnanvaraiset luottotappiovaraukset ja käyvän arvon muutokset, yhteensä 8,7 miljoonaa euroa. Pankin taseen loppusumma kasvoi ensimmäisen neljänneksen aikana yli 3 % päätyen noin 3,5 miljardiin euroon.

Ripeää reagointia nopeasti muuttuvassa markkinatilanteessa

Olemme seuranneet tiiviisti koronaepidemian kehittymistä ja tehneet tarvittavia muutoksia toimintamalleihimme. Varotoimenpiteillä on turvattu henkilökunnan ja asiakkaiden hyvinvointi sekä vahvistettu taloudellista asemaamme. Huhtikuun alussa laskimme liikkeeseen 250 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan, jolla varmistetaan kyvykkyyteemme vastata asiakkaiden kasvaneeseen kysyntään ja heidän luottojen uudelleen järjestelyihin.

Pankkina olemme vahvasti sitoutuneet toimimaan Suomessa yhteiskunnan hyvinvoinnin puolesta. Epidemian alkumetreillä yhteydenottojen ja lainojen muutoshakemusten määrä kymmenkertaistui ja purimme poikkeustilanteen synnyttämää tarvetta viikonloppujen lisäresursoinneilla ja aukioloajoilla. Henkilöstömme osoitti hienoa venymistä ja yrittäjämäistä asennetta tässäkin tilanteessa.

Toimintamme perustuu tyytyväisiin asiakkaisiin ja motivoituneeseen henkilöstöön. Alkuvuoden aikana toteutetut asiakas- ja henkilöstökyselyt vahvistivat, että henkilöstön korkeatasoinen osaaminen näkyy erinomaisena palveluna ja tyytyväisinä asiakkaina.

Vahva taloudellinen asema

Olemme valmistautuneet hyvin käynnissä oleviin toimintaympäristön muutoksiin ja luotamme kilpailukykyymme. Strategiamme nojaa kannattavaan kasvuun, suoraviivaiseen liiketoimintamalliin ja tehokkaaseenriskienhallintaan.

Näinä poikkeuksellisina aikoina pankin yhteiskunnallinen merkitys korostuu ja vahva taloudellinen asema varmistaa kykymme olla asiakkaidemme tukena. Joustavien toimintamallien ansiosta pystymme kehittämään liiketoimintaamme ja tekemään vahvaa tulosta myös muuttuvassa toimintaympäristössä.”

Tammi-maaliskuu 2020

• Korkokate kasvoi edelleen vahvasti, tammi-maaliskuussa lähes 18 % verrattuna edellisen vuodenvastaavaan ajanjaksoon.

• Asuntoluottokanta on kasvanut alkuvuoden aikana yhteensä 3,3 %. Edellisen 12 kuukauden ajanjakson aikana asuntoluottokanta kasvoi 19,2 %. Samaan aikaan yritysluottokanta kasvoi 1,2 % ja 15,2 %.

• Talletuskanta kasvoi ensimmäisen neljänneksen aikana 1,4 %, ja edellisten 12 kuukauden kasvu oli 10,3 %.

• Palkkiotuottojen ja -kulujen netto -erä kasvoi tammi-maaliskuussa 8,2 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vertailtavuuteen vaikuttaa palkkiotuottojen jaksotuskäytäntöjen tarkennus, jonka vaikutus palkkiotuottoihin oli -0,7 (0,0) milj. euroa.

• Tammi-maaliskuussa 2020 rahoitusvarojen ja –velkojen nettotuotot olivat 5,5 (6,7) milj. euroa ja ne sisälsivät raportointi- ja vertailukautena kertaluonteisia eriä. Erään on kirjattu 8,0 milj. euroa myyntivoittoja, jotka muodostuvat yhtiön sijoitussalkkuun kuuluneiden joukkovelkakirjalainojen myynneistä.

• Liiketoiminnan tuotot yhteensä kasvoivat 9,4 % ensimmäisellä kvartaalilla ja olivat yhteensä 30,0 (27,4) milj. euroa. Liiketoiminnan kuluissa 14,2 (14,3) milj. euroa pysyttiin vahvasta volyymikasvusta huolimatta viime vuoden tasolla.

• Henkilöstökulut laskivat 10% vertailukauteen nähden ja olivat yhteensä 3,9 (4,3) milj. euroa.

• Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot olivat tammi-maaliskuussa 8,5 (1,2) milj. euroa. Merkittävä osa kasvusta, 6,7 milj. euroa, selittyy johdon harkintaan perustuvalla ryhmäkohtaisella lisävarauksella, jolla yhtiö ennakoivasti varautuu koronapandemian seurauksiin sekä harkinnanvaraisilla lisäyksillä, joilla varaudutaan yksittäisten asiakkaiden luottoriskin kasvuun.

• Ensimmäisen kvartaalin kulu-tuottosuhde parani selvästi vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 47,5 (52,2) %. Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde parani ja oli kaudelta 56,6 (69,1) %.

• Ensimmäisen kvartaalin tulos ennen veroja oli 7,2 (11,9) milj. euroa. Vertailukelpoinen tulos ennen veroja tammi-maaliskuulta oli 2,4 (5,2) milj. euroa. Keskeinen alkuvuoden tulokseen vaikuttanut tekijä oli johdon arvioon perustuva harkinnanvarainen odotettavissa olevien luottotappioiden lisävaraus.

Konsernin tunnusluvut(1 000 euroa)1-3/20201-3/2019Δ %1-12/2019
Korkokate15 50513 19518 %57 522
Palkkiotuotot ja –kulut, netto6 7146 2048 %25 414
Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot, netto-8 531-1 205608 %-9 567
Tulos ennen veroja7 22211 892-39 %32 684
Kulu-tuottosuhde, %47,5 %52,2 %-9 %54,4 %
Taseen loppusumma3 526 0233 351 0585 %3 416 530
Oma pääoma317 519304 4864 %319 865
Kokonaispääoman tuotto, ROA %0,7 %1,4 %-51 %0,9 %
Oman pääoman tuotto, ROE %7,4 %14,5 %-49 %9,0 %
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa0,200,36-45 %0,93
Ydinpääomasuhde (CET1), %16,6 %17,6 %-6 %16,8 %
     
Vertailukelpoinen tulos ennen veroja2 3695 193-54 %28 045
Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde, %56,6 %69,1 %-18 %56,7 %
Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, ROE %2,5 %5,6 %-55 %7,4 %

Näkymät 2020 (päivitetty)

Yhtiön liiketoimintavolyymien ennakoidaan jatkavan vahvaa kasvua tilikauden 2020 ajan. Yhtiön kannattavaa kasvua vauhdittavat viime vuosien panostukset asiakaskokemukseen ja asiakaspalvelun saavutettavuuteen uusien digitaalisten palvelukanavien ja uusien yksiköiden avaamisen myötä. Samalla yhtiö on sopeuttanut konttoriverkostoaan vastaamaan entistä paremmin muuttuvaa toimintaympäristöä. Koronaviruksen aiheuttaman epävarmuuden vuoksi talouden näkymä muuttui ja heikentyi nopeasti ensimmäisen kvartaalin loppupuolella. Koska tilanteen taloudellisia vaikutuksia oli vaikea arvioida, yhtiö perui helmikuussa antamansa tulosohjeistuksen maaliskuussa.

Yleisestä talouden epävarmuudesta huolimatta yhtiön taloudellinen asema on vahva ja joustavat toimintamallit mahdollistavat nopean reagoinnin toimintaympäristön muutoksiin. Yhtiön ansainnan odotetaan kasvavan tilikaudella 2020 molemmissa päätulonlähteissä, sekä korkokatteessa että palkkiotuotoissa. Samalla operatiivisten kustannusten arvioidaan pysyvän suunnilleen nykyisellä tasolla, joten yhtiön perusliiketoiminnan kannattavuuden odotetaan paranevan edelleen tilikaudella 2020.

Tarkemman tulosohjeistuksen yhtiö antaa, kun näkymä koronapandemian etenemisen osalta selkiintyy ja taloudellisia vaikutuksia voidaan paremmin arvioida.

Lähde: STT Info